Мануелно менување php верзии Принт

  • 3

За менување на php верзија на shared linux hosting, едитирајте го .htaccess фајлот во фолдерот кадешто е инсталирана вашата веб страница.
Доколку не постои .htaccess фајл креирајте го мануелно. Најдолу додајте ги следните линии соодветно со секоја верзија на php што сакате да ја користите. Оваа промена ќе влијае на директориумот во којшто е ставен .htaccess фајлот и сите негови поддиректориуми. Доколку сакате да користите друга верзија на некој поддиректориум, креирајте нов .htaccess фајл соодветно

# Use PHP52 as default

AddHandler application/x-httpd-php52 .php
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /opt/php52/lib
</IfModule>

# Use PHP53 as default
AddHandler application/x-httpd-php53 .php
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /opt/php53/lib
</IfModule>

# Use PHP54 as default
AddHandler application/x-httpd-php54 .php
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /opt/php54/lib
</IfModule>

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад