Упатство за инсталирање php 5.3 Принт

  • 5

Од 1ви мај 2013 на серверите е инсталирана верзија на php 5.3. Истата не е вклучена и треба рачно да се вклучи.
Најлесен начин е со едитирање на .htaccess фајлот преку FTP клиент, или преку File Manager во Cpanel

Се додава следната линија:
# Use PHP 5.3
AddType application/x-httpd-php53 .php

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад